РОЗУМ
Меню сайта
Наш опрос
Яка форма правління краща?
Всього відповіли: 736

Політологічний блог

uktk

Главная » 2014 » Листопад » 18 » ФСБ-шний взлом пабліку "WotanJugend" "В Контакте" | Hijacking the public of "WotanJugend" in "VK" by FSB
ФСБ-шний взлом пабліку "WotanJugend" "В Контакте" | Hijacking the public of "WotanJugend" in "VK" by FSB
17:23

До уваги всіх, хто ще не в курсі повчальної історії, що сталася з пабліком російської правої  організації Вотан Югенд (Wotan Jugend), яка активно підтримує Україну (зокрема регулярно публікує інсайдерську інформацію про кремлівську пропаганду, ідеологічні настрої та окремі персоналії політичного життя РФ, а також справжнє ставлення Кремля до русских націоналістів та русского народу в цілому – на противагу до неетнічного поняття нації «росіян») й члени якої воюють за Україну в складі «Азову».

Зрозумівши, чим загрожує кремлівській пропаганді зміцнення русско-української солідарності (а сайт WOTANJUGEND.INFO http://wotanjugend.info/ є найбільш відвідуваним з числа російських правих організацій, що мають під собою реальний людський актив), російські спецслужби зламали сторінку WJ «В Контакте», яка на той момент налічувала 42.000 фоловерів, й розіграли байку про «розкол у середовищі російських націоналістів» та «вигнання» «колишніх адмінів» WJ за те, що ті «продались українським мусорам».

Подальшу інформаційну політику спецслужб неважко передбачити: вона майже винятково складалася з постів про «єврейську революцію в Україні», «Пархатий Сектор», «мусорський батальйон» «Азов» на службі у «педофіла Авакова», чиї подвиги – це винятково «піар прихильників» і чиї справжні бойові, але погано натреновані частини «сотнями гинули під Савур Могилою», не динарський чи медитеранський, а, звичайно, «хазарський», «єврейський» та «циганський» фенотип частини українців, «підставну фігуру СБУ Яроша, що й не думає продовжувати національну революцію», справедливість анексії Криму через реальну, а не міфічну антиросійську спрямованість Майдану, учасники якого планували «геноцид російського й російськомовного населення» і т.д.

Елементи правди в інших постах є результатом злому поштових скриньок адмінів пабліку, а також причетних груп М8Л8ТХ, Темнозорь, Нежеголь (автор відомого каверу на пісню «Ти належиш мені, Україно») та подальшого зливу інсайдерської інформації за допомогою зрадника Юрія Кузьменкова «Чорнобора», на основі свідчень якого спецслужби будують свою кампанію дискредитації російських та українських націоналістів. Будують неорганічно та непереконливо, але частина підписників, а також підготовлений кремлівський контингент вітають такі «зміни».

Звичайно, і без його свідчень можна було б знайти потрібну інформацію, бо найчесніша й найдошкульніша критика Євромайдану та перебігу української революції належить самим українським націоналістам; досить згадати, як люто вони реагують на всі спроби загнати нашу боротьбу в бінарні схеми й проголосити «кремлівськими провокаторами» всіх незгодних з владою й прозахідним сегментом революції.

Зараз ФСБ від імені ВЮ зовсім «непалівно» пишуть пости про те, чому російським націоналістам не варто навіть думати про свій Майдан в Росії та намагаються підтримувати консенсус в пабліку нейтральними та зрозумілими для всіх постами про жорстокості кавказців, дівиць легкої поведінки в русі чи історію й культуру Третього Райху.

Таким чином, для тих, хто ще не відписався від цього фейкового пабліку, до чого також закликали десятки коментарів мислячих осіб під ФСБ-шними постами, розповідаємо про те, що сайт WOTANJUGEND.INFO (справжній ВЮ; сторінка на Фейсбук https://www.facebook.com/w8tanjugend?ref=ts&fref=ts) не має нічого спільного із пабліком «В Контакте», вдало охарактеризованим одним із читачів як «Молот Ватніка» замість «Молот Націонал-Соціалізму», вивчаємо методи віртуальної інформаційної війни Кремля й назло йому посилюємо солідарність з русскими НС.

Зверніть увагу на спільноти, які діляться постами з фейкової сторінки ВЮ (скріншот з пабліка Misanthropic Division).

А також: «О взломе паблика было своевременно сообщено (https://wotanjugend.info/…/vnimanie-pablik-vk-com-wotanjug…/) на сайте уже через час после взлома. Спустя некоторое время, сообщение о взломе опубликовали многие правые информационные площадки, среди них – Misanthropic Division, Русский Сектор (Паблик НСН), Коловрат, Правые Новости, Рассвет, Русские Регионы, НС Плацдарм, Варяжская Русь и многие другие. Несмотря на столь широкое распространение предупреждения о возможных провокациях, взломанные паблики всё ещё насчитывают более 40 000 подписчиков и продолжают использоваться для тиражирования вредоносной дезинформации. Напомним, что сайт WotanJugend.info был создан именно для того, чтобы обеспечить полную независимость от уязвимостей “Вконтакте” и максимально обезопасить посетителей ресурса. Об этом многократно писалось в самом паблике ещё до взлома.

…Однако сделать это было бы значительно сложнее без участия обиженного жизнью ссученого информатора Юрия Кузьменкова, ныне известного вконтакте как Ernst Kaltenbrunner (https://vk.com/ernst_kaltenbrunner), а ранее представлявшегося Чернобором.

Кузьменков прославился в правой тусовке как городской сумасшедший и патологический лжец, пользующийся имиджем “сурового нациста” для вхождения в доверие к наивным соратникам и сбора информации для карательных органов. Именно благодаря его доносам (https://vk.com/wall254997471_277) был арестован и сейчас находится под судом “Немой Восторг” – администратор паблика Misanthropic Division. Именно благодаря ему карательным органам стали известны почтовые ящики, после взлома которых удалось получить доступ к администрированию пабликов vk.com/wotanjugend, vk.com/whiteisright и vk.com/lostreich, а так же эккаунтов vk.com/id78698149 и vk.com/id200837662.

Весь дальнейший “слив информации” целиком и полностью строится на фантазиях Кузьменкова. Этим, в частности, объясняется столь своеобразный выбор “жертв” – из разрозненного круга людей ими стали лишь те, с кем у Кузьменкова были личные ссоры. Не сумев решить проблемы самостоятельно, он прибегнул к позорному стукачеству и доносам, за что получил возможность излить на публику свои бывшие обиды. В то же время, опираясь на домыслы Кузьменкова и обрывки информации, а также пользуясь расколом в ультраправой среде по украинскому вопросу, карательные службы продолжают тиражировать провокационные сообщения с целью дискредитировать ресурс WotanJugend и посеять смуту в рядах русских Национал-социалистов».

http://forum.dpni.org/archive/index.php/t-61672.html?054

***

To the attention of all those who haven't heard yet a didactic story that happened to the information resource of the Russian right-wing (NS) organization "Wotan Jugend" that strongly supports Ukraine (in particular, regularly publishes insider details about the propaganda of the Russian state department, the ideological attitudes and individual personalities of political life in Russia, as well as the Kremlin's true attitude towards the Russian nationalists and the Russian people in general - "Russkiye" as opposed to the non-ethnic concept of the nation "Rossiyanie") and members of which are fighting for Ukraine as part of the "Azov" regiment.

Having realized the threats which pose for the Kremlin's propaganda strengthening of the Russian-Ukrainian solidarity (and WOTANJUGEND.INFO site http://wotanjugend.info/ is the most visited among the Russian right-wing organizations that have a real human resource), Russia's security services hijacked the page of WJ in "V Kontakte" network, which at that time consisted of 42,000 followers, and performed the play of the "split among the Russian nationalists" and "expulsion" of "the former admins" who "sold out to Ukrainian cops."

Further information policy of the security services of the Russian Federation is not difficult to predict: it almost exclusively consists of the posts about "the Jewish revolution in Ukraine"; "Kike Sector"; "cop battalion" "Azov" in the service of "pedophile Avakov," exploits of which are nothing but mere "PR of the supporters" and the real combat but poorly trained parts of which ("hundreds of soldiers") "were killed near the Saur Grave"; not Dinaric or Mediterranean, but, of course, "Khazar," "Jewish" and "Gypsy" phenotype of many Ukrainians; "an agent of the Security Service of Ukraine Yarosh, who does not even plan to continue national revolution"; justified annexation of Crimea due to the real anti-Russian orientation of Maidan, activists of which were planning "genocide of Russian and Russian-speaking population," etc.

Elements of the truth in their posts are the result of hacking the mailboxes of the admins of WJ and related NS bands M8L8TH, Temnozor, Nezhegol (an author of the famous cover of the song "You Belong to Me, Ukraine") and subsequent disclosure of the inside information owing to the traitor Yuriy "Chernobor" Kuzmenkov whose evidences are used by the FSB in its campaign of discrediting the Russian and Ukrainian nationalists. It's inorganic and unconvincing, but some followers and prepared by the Kremlin contingent welcome such "changes."

Of course, even without treason of Chernobor one would find the needed information, because the most honest and the sharpest criticism of Euromaidan and the course of the Ukrainian Revolution is expressed by the Ukrainian nationalists themselves; everyone knows how fiercely they respond to the attempts to view our struggle in the binary scheme and declare "the Kremlin provocateurs" all those who disagree with the government and the pro-western segment of the Revolution. But, as I was told by the guys from "Azov," this character is well known to them, was repeatedly beaten and the next time may be the last (warning) for him.

Now the FSB very "unexpectedly" writes the posts on behalf of WJ in which it is argued why the Russian nationalists should not even think about starting their own Maidan and tries to maintain a consensus in the public by publishing the neutral and understandable posts about cruelty of Caucasians, girls of easy virtue in the movement or history and culture of the Third Reich.

Thus, for all those who have not unsubscribed from this fake public yet, to which called dozens of comments by the thinking persons under the FSB-inspired posts, we should explain that the site WOTANJUGEND.INFO (real WJ; their page on Facebook https://www.facebook.com/w8tanjugend?ref=ts&fref=ts) has nothing to do with the public in "VK," well described by one of the readers as "The Hammer of the Vatnik" instead of its normal self-description "The Hammer of National Socialism," study the techniques of the Kremlin's virtual information warfare and reinforce solidarity with the Russian NS to spite the Kremlin.

Pay attention to the screenshot by Misanthropic Division that cont

ains typical pro-Kremlin communities which share posts from WJ’s new page – "Novorossia," "Novorossia in Flames!!!," "Babai. Igor Strelkov. Honest News," "Polite Defense of Kharkov," etc.

Also: "Important details about vk.com/wotanjugend being hacked.
Comrades, pages vk.com/wotanjugend, vk.com/whiteisright, vk.com/lostreich and accounts vk.com/id78698149, vk.com/id200837662 are under control of the secret police. They spread disinformation through hacked public pages to discredit the resource and sow confusion in the ranks of the Russian National Socialists.

A report of the page being hacked appeared an hour after it was done. Later, a message about hacking was published by right-wing information platforms, amongst them – Rassvet, Misanthropic Division, Russkiy Sector, Kolovrat, Pravie Novosti, Russkie Regioni, NS Platzdarm, Varyagskaya Rus and many others.
Despite widespread warnings about hacking and possible provocations, page still has more than 40 000 subscribers and continues to be used for replications of malicious disinformation.
Everything about "Vkontakte" was repeatedly written on the page and on the website for the audience to understand the risks and vulnerabilities associated with a use of this social network. These vulnerabilities were used by punitive organs to gain control over the page and related accounts.

It would be much more difficult without the participation of the dastard pee hole dandruff informant Kuzmenkov Yuri, now known as Ernst Kaltenbrunner (http://vk.com/ernst_kaltenbrunner), and previously represented as Chernobor. Kuzmenkov is known as a moron and pathological liar in the right wing get-together. He uses the image of a "severe Nazi" in order to gain the trust of naive comrades and to gather information for the secret police and Russian national security services. Due to his denunciations, "Nemoj Vostorg", the administrator of Misanthropic Division was arrested. The mailboxes, which were used to hack the pages, were delivered to the government services with his assistance. After obtaining control of the page police gained access to the administration of the public pages - vk.com/wotanjugend, vk.com/whiteisright and vk.com/lostreich, as well as accounts - vk.com/id78698149 vk.com/id200837662.

All further "information sink" is based on Kuzmenkov’s fantasy. This fact, in particular, explains a choice of "victims" - from disparate group of people who were only the ones whom Kuzmenkov had personal quarrels with. Unable to solve problems on his own, he resorted to the infamous squealing and denunciations, for which he received an opportunity to vent his personal insults to the public.

At the same time, relying on Kuzmenkov‘s speculation and bits of information, punitive services continue to post provocative messages to discredit resource WotanJugend and sow confusion in the ranks of the Russian National Socialists.

Public support for Ukrainian colleagues causes concern among servants of Russophobic regime, both in the information field, and the mass demonstrations. Series of provocations are not accidental - one of the objectives is fooling Russian National Socialists before the upcoming Russian march (A large nationalist demonstration in Russia, E.R.) and avoidance of public support for "Heroyam Slava!" ("Glory to the heroes" - Ukrainian nationalist chant, E.R.), as it was on Russian Mayday.

However, every conscious comrade must make following conclusions:
1) It is necessary to check and re check the information
2) You can not trust social networks and post service. Check the resources under control of Russian companies more carefully.
3) Use only secure channels to communicate.
Please spread this message as much as possible!"

Просмотров: 5224 | Добавил: Helen-von-Graven | Рейтинг: 5.0/2 |
Всего комментариев: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Календарь новостей
«  Листопад 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Поиск
Друзья сайта

  Bitcoin PR
  Bitcoin Ukraine
  EOS Ukraine

  Поставивши НАШ банер або текстове посилання - ви підвіщуєте відвідуваємість НАШОГО ресурсу і відповідно сприяєте поширенню ідей та матеріалів

  НАШІ БАНЕРИ

  Ватра
Статистика

Copyright MyCorp © 2023